Model EFQM d'Excel·lència

  • Formació d’equips d’autoavaluadors.
  • Suport i seguiment dels processos d’implantació del Model, així com dels Plans de Millora que es deriven de les autoavaluacions.

L’any 1988, catorze de les més importants multinacionals europees van crear la European Foundation for Quality Mangement (EFQM) amb l’objectiu de promoure una cultura d’excel·lència a les empreses i organitzacions.


El Model EFQM d'Excel·lència és una metodologia d’avaluació del conjunt dels aspectes importants d’una organització. Com a resultat d’aquestes avaluacions es defineixen àrees de millora que, un cop prioritzades, passen bé a integrar-se com a objectius de la Planificació Estratègica de l’empresa o organització, be a transformar-se en Plans de Millora.


El Model EFQM d'Excel·lència és una eina potentíssima per a impulsar una política de Qualitat Total a les organitzacions. DUCTO QUALITAS compta amb una llarga experiència en formació, avaluació i implantació del Model i de Plans i accions de Millora.