Planificació Estratègica

  • Formació pràctica en metodologia de Planificació Estratègica.
  • Suport metodològic als processos de Planificació Estratègica.

DUCTO QUALITAS facilita als equips directius i grups de treball que han d’afrontar un procés de Planificació Estratègica una sistemàtica senzilla i coherent per a fer-ho amb agilitat i bons resultats. L’acció de formació s’orienta clarament a l’objectiu d’obtenir un Pla Estratègic coherent i de fàcil comunicació i revisió.

Ens basem en el criteri que la Planificació Estratègica ha d’ésser una eina que ajudi de forma pràctica les organitzacions al compliment de la seva Missió. I que afavoreixi un alt grau de complicitat de les persones de l’organització.

Per això el nostres plans de treball per als processos de Planificació Estratègica tenen en compte:

  • La composició equilibrada dels equips de planificació
  • Que tinguin la informació rellevant, prèviament definida amb la Direcció
  • Garantir que l’equip planificador té la formació necessària per a un desenvolupament àgil del procés
  • Programació correcta del procés de planificació
  • La comunicació i difusió del Pla Estratègic
  • Establir els mecanismes de seguiment, de manera que faciliti la revisió periòdica i l’establiment de les accions de millora que siguin necessàries.